zásady ochrany osobných údajov

INFORMAČNÁ DOLOŽKA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s implementáciou požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“) by sme Vás radi informovali o pravidlách spracovania Vašich osobných údajov a o Vašich súvisiacich právach. Nasledujúce pravidlá platia od 25. mája 2018.
  1. Správcom Vašich osobných údajov je: Plastic Worx sp.z o.o. so sídlom v Krakove, ul. Zakopiańska 177, 30-435
  2. Inšpektor ochrany osobných údajov: Maciej Rymaszewski; Kontakt: dpo@plasticworx.com.pl
  3. Správca spracúva Vaše osobné údaje na základe platnej legislatívy, uzatvorených zmlúv a na základe udeleného súhlasu.
  4. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účel / účely:
a) 6 bod 1 a) dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov; b) 6 bod 1 b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; c) 6 bod 1 c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu;
 1. V súvislosti so spracúvaním údajov na účely uvedené v bode 4 môžu byť príjemcami vašich osobných údajov orgány verejnej moci a subjekty vykonávajúce verejné úlohy alebo konajúce v mene orgánov verejnej moci alebo iné subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v Kolekcie správcu.
 2. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov uvedených v bode 4 a následne po dobu a v rozsahu vyžadovanom ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov.
 3. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte tieto práva: právo na prístup k osobným údajom, právo na zverejnenie údajov, právo na opravu údajov – ak sú údaje nesprávne alebo neúplné, právo požadovať vymazanie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý), právo požadovať obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie údajov.
 4. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase danej osoby so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie nemá vplyv na súlad spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním, s platnými právnymi predpismi.
 5. Ak sa dozviete o nezákonnom spracovaní vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na ochranu osobných údajov.
 6. V situácii, keď je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, je poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi dobrovoľné.
 7. Poskytnutie vašich osobných údajov z vašej strany je povinné, ak je predpokladom spracovania osobných údajov zákonné ustanovenie alebo zmluva uzavretá medzi stranami.
 8. Vaše údaje môžu byť spracované automatizovaným spôsobom a nebudú profilované.
 9. Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

cookies

Webová stránka mobilnarecyklacia.com používa cookies. Sú to malé textové súbory odoslané webovým serverom a uložené počítačovým softvérom prehliadača. Keď sa prehliadač znova pripojí k webovej lokalite, webová lokalita rozpozná typ zariadenia, z ktorého sa používateľ pripája. Parametre umožňujú, aby informácie v nich obsiahnuté čítal iba server, ktorý ich vytvoril. Súbory cookie preto uľahčujú používanie predtým navštívených webových stránok.

Zhromaždené informácie sa týkajú IP adresy, typu používaného prehliadača, jazyka, typu operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, informácií o čase a dátume, umiestnení a informácií odoslaných na webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára.

Súbory cookie identifikujú používateľa, čo umožňuje prispôsobiť obsah webovej stránky, ktorú používa, jeho potrebám. Zapamätaním si preferencií umožňuje vhodnú úpravu jemu adresovaných inzerátov. Používame cookies, aby sme zaručili najvyšší štandard pohodlia pre našu webovú stránku a zhromaždené údaje sa používajú iba v rámci Plastic Worx sp.z o. O. na optimalizáciu aktivít.

Na našej webovej stránke používame nasledujúce cookies:

a). „Nevyhnutné“ súbory cookie, umožňujúce využívanie služieb dostupných na webovej stránke, napríklad: autentifikačné súbory cookie používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu na webovej stránke;

b). cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na odhaľovanie podvodov v oblasti autentifikácie v rámci webovej stránky;

c). „Výkonnostné“ cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;

d). „funkčné” cookies, umožňujúce „zapamätanie” užívateľom zvolených nastavení a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. pokiaľ ide o jazyk alebo región, z ktorého užívateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky atď.;

e). Používateľ môže kedykoľvek zakázať alebo obnoviť možnosť zbierania cookies zmenou nastavení vo webovom prehliadači. Pokyny na správu súborov cookie sú k dispozícii na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies